ภาพพอร์เทรตส่วนศีรษะของพระคริสต์ที่วาดด้วยชอล์กนี้คือภาพที่ ลีโอนาโด ดาวินชี วาดเพื่อฝึกมือ ก่อนจะไปลงมือวาดจริงบนกำแพง ซึ่งจะกลายมาเป็นผลงานชิ้นนั้นที่ชื่อว่า The Last Supper นั่นเอง Head of Christ (1459)
Leonardo da Vinci

ภาพพอร์เทรตส่วนศีรษะของพระคริสต์ที่วาดด้วยชอล์กนี้คือภาพที่ ลีโอนาโด ดาวินชี วาดเพื่อฝึกมือ ก่อนจะไปลงมือวาดจริงบนกำแพง ซึ่งจะกลายมาเป็นผลงานชิ้นนั้นที่ชื่อว่า The Last Supper นั่นเอง Head of Christ (1459) Leonardo da Vinci

นี่คือภาพของพระเยซูคริสต์ที่ก่อนจะถูกนำไปอยู่ใน The Last Supper

ภาพพอร์เทรตส่วนศีรษะของพระคริสต์ที่วาดด้วยชอล์กนี้คือภาพที่ ลีโอนาโด ดาวินชี วาดเพื่อฝึกมือ ก่อนจะไปลงมือวาดจริงบนกำแพง ซึ่งจะกลายมาเป็นผลงานชิ้นนั้นที่ชื่อว่า The Last Supper นั่นเอง

ในการวาดใบหน้าของพระเยซูในพระกระยาหารมื้อสุดท้ายนี้ ดาวินชีวางตัวเองให้เป็นเหมือนกับนักปรัชญาที่ต้องครุ่นคิดว่า ในชั่วขณะที่พระเยซูกำลังจะตรัสว่า “…เราบอกความจริงกับท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” นั้น พระองค์ทรงคิดถึงอะไร และทรงแสดงสีหน้าอย่างไร เพราะการแสดงออกถึงสีหน้าของพระองค์ในภาพนี้จะถูกตีความหมายโดยคนรุ่นต่อ ๆ ไปอีกไม่รู้จบ